International careers

Privacy & Cookie statement Rijk Zwaan

Privacy & Cookie statement Rijk Zwaan

Inleiding

Rijk Zwaan (hierna: wij) verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten, deelnemers aan evenementen en overige geĆÆnteresseerden (hierna gezamenlijk te noemen de “betrokkene”). In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Heb je vragen over dit privacy statement dan kun je contact opnemen via work@rijkzwaan.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn Rijk Zwaan Zaadteelt & Zaadhandel B.V. en alle gelieerde dochterondernemingen; een internationaal groenteveredelingsbedrijf (www.rijkzwaan.com/nl). We zijn gevestigd in het hoofdkantoor in De Lier, waar ook alle internationale activiteiten worden aangestuurd. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen en dus ook indien we samen met andere partijen (waaronder onze dochteronderneming in het buitenland) persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld voor een internationale vacature of een groot evenement met een partner).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Sollicitatie
Wij verwerken de persoonsgegevens die relevant zijn voor de afhandeling van jouw sollicitatie: voornaam, achternaam, e-mailadres, woonplaats, je cv en motivatie. Bij een sollicitatiegesprek kunnen we vragen naar passages uit je cv: o.a. naar relevante opleidingen, stages en het arbeidsverleden.

Ook bij inhouse-dagen en evenementen ontvangen wij voor of erna het cv en de motivatie van de betrokkene.

Assessment
Sollicitanten kunnen worden onderworpen aan een assessment als dit nodig is voor de functie om de competenties te toetsen. Wij verstrekken, na aankondiging van en medewerking aan het assessment door de sollicitant, de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens aan de uitvoerder van het assessment.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Het “verwerken” van persoonsgegevens houdt in dat Rijk Zwaan deze kan: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken of verspreiden, samenbrengen, afschermen, uitwissen of vernietigen.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens.

Sollicitatie
De persoonsgegevens van de betrokkene worden verwerkt voor het doel waarvoor deze worden verstrekt, zoals de aanmelding voor een evenement/inhouse-dag om bij te wonen of om te bepalen of de betrokkene in aanmerking komt voor de positie binnen Rijk Zwaan waarop wordt gesolliciteerd.

De persoonsgegevens van een sollicitant kunnen worden verzameld door middel van de ingezonden sollicitatie, aantekeningen van persoonlijke gesprekken met de sollicitant, nadere informatieverschaffing tijdens het sollicitatieproces en raadpleging van openbare bronnen.

Persoonsgegevens die worden verstrekt bij een sollicitatie naar een internationale functie kunnen worden gedeeld met onze internationale medewerkers. De gegevens van een sollicitant kunnen binnen Rijk Zwaan worden doorgegeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Assessment
Het assessment kan deel uitmaken van het sollicitatieproces om een beter inzicht te krijgen in de kwaliteiten van de betrokkene om te bepalen of diegene in aanmerking komt voor een positie binnen Rijk Zwaan.

Algemene informatie
Verder kunnen de gegevens worden gebruikt om algemene informatie te versturen, bijvoorbeeld over de organisatie van Rijk Zwaan of over onze website.

Informatie over vacatures
Indien wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van nieuwe evenementen of vacatures, zullen wij hiervoor jouw toestemming vragen.

Werving
Wij maken voor Rijk Zwaan gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij zelf en dat kunnen ook partners zijn die dat in opdracht van ons doen. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond voor vacatures en/of betrokkenen worden benaderd voor een vacature.

Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek en eventuele verbetering van onze wervings- en selectieprocedure.

De rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een aantal rechten. Om van deze rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via work@rijkzwaan.nl.

  • Recht op informatie en inzage: Indien je de persoonsgegevens die wij van jou verwerken wilt inzien, neem dan contact met ons op.
  • Rectificatie: Indien je denkt dat we verkeerde gegevens van jou hebben dan passen we het aan.
  • Vergetelheid: Je kan je persoonsgegevens die wij van jou verwerken laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld voor onze administratie) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
  • Beperking: Indien je denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
  • Bezwaar: Indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beĆ«indigen.
  • Overdraagbaarheid: Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen, neem dan contact met ons op.

Indien je toestemming hebt gegeven voor bijvoorbeeld het ontvangen van vacatures of algemene informatie dan kan je dat intrekken. Neem voor het intrekken van toestemming contact met ons op.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens gedurende twee jaar in een beveiligde omgeving om de betrokkene op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe vacatures en evenementen en om deze gegevens te kunnen gebruiken bij een (nieuwe) sollicitatie.

Indien de betrokkene daarom verzoekt zullen de persoonsgegevens uiterlijk vier weken na het evenement of het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

Derden

Wij kunnen gebruik maken van derde partijen voor het recruitment proces of bij evenementen en inhouse-dagen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van Rijk Zwaan (bijvoorbeeld: de uitvoerder van het assessment).

Cookies

Deze Rijk Zwaan website plaatst cookies op het moment dat je de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een pc, tablet, mobiele telefoon of andere elektronisch apparatuur worden geplaatst.
Deze website plaatst de volgende cookies: Google Analytics (begint met _pk and _ga). Je kunt cookies beheren via de browserinstellingen.

 

De Lier, 23 Mei 2018